Thì Quá khứ Tiếp diễn

Nhiệm vụ của thì Quá khứ tiếp diễn

Thì quá khứ tiếp diễn mô tả hành động hoặc sự kiện trong một thời gian trước hiện tại,bắt đầu trong quá khứ và vẫn đang diễn ra tại thời điểm nói. Nói cách khác, nó diễn tả một hành động chưa chấm dứt hoặc chưa hoàn thành trong quá khứ.

Được dùng:

  • Thông thường, để mô tả bối cảnh trong một câu chuyện được viết trong thì quá khứ, ví dụ "The sun was shining and the birds were singing as the elephant came out of the jungle. The other animals were relaxing in the shade of the trees, but the elephant moved very quickly. She was looking for her baby, and she didn't notice the hunter who was watching her through his binoculars. When the shot rang out, she was running towards the river..."
  • để mô tả hành động chưa chấm dứt đã bị chen ngang bởi một sự kiện hoặc hành động khác, ví dụ: "I was having a beautiful dream when the alarm clock rang."
  • để diễn tả sự thay đổi của tâm trí, ví dụ: "I was going to spend the day at the beach but I've decided to get my homework done instead."
  • với 'wonder',để thực hiện một yêu cầu một cách lịch sự, ví dụ: "I was wondering if you could baby-sit for me tonight."
Ví Dụ
  • They were waiting for the bus when the accident happened.
  • Caroline was skiing when she broke her leg.
  • When we arrived he was having a bath.
  • When the fire started I was watching television.

Ghi chú: với những động từ thường không được sử dụng ở dạng liên tục, quá khứ đơn giản được sử dụng.

Cách thành lập Quá khứ tiếp diễn

Thì quá khứ tiếp diễn của bất kỳ động từ nào cũng gồm hai phần : thì quá khứ của động từ "to be" (was/were), và phần gốc của động từ chính +ing.

Chủ từ was/were base + ing
They were watching
Khẳng định
She was reading
Phủ định
She wasn't reading
Nghi vấn
Was she reading?
Nghi vấn phủ định
Wasn't she reading?
Thì quá khứ tiếp diễn của To play
Khẳng định Phủ định Nghi vấn
I was playing I was not playing Was I playing?
You were playing You were not playing Were you playing?
He was playing He wasn't playing Was he playing?
We were playing We weren't playing Were we playing?
They were playing They weren't playing Were they playing?