Thì Tương lai tiếp diễn

Cách thành lập

Tương lai tiếp diễn được tạo thành từ hai yếu tố:
tương lai đơn giản của động từ 'to be' + hiện tại phân từ (base + ing)

Chủ từ tương lai đơn giản của động từ 'to be' hiện tại phân từ
You will be watching
I will be staying
Tương lai tiếp diễn của To stay
Khẳng định Phủ định Nghi vấn Nghi vấn phủ định
I will be staying. I won't be staying. Will I be staying? Won't I be staying?
You will be staying. You won't be staying. Will you be staying? Won't you be staying?
He will be staying. He won't be staying. Will he be staying? Won't he be staying?
She will be staying. She won't be staying. Will she be staying? Won't she be staying?
It will be staying. It won't be staying. Will it be staying? Won't it be staying?
We will be staying. We won't be staying. Will we be staying? Won't we be staying?
They will be staying. They won't be staying. Will they be staying? Won't they be staying?

Nhiệm vụ của tương lai tiếp diễn

 

Thì tương lai tiếp diễn đề cập đến một hành động hoặc sự kiện chưa hoàn thành sẽ được tiến hành tại một thời điểm sau hiện tại. Tương lai tiếp diễn được sử dụng cho một vài mục đích khác nhau.

Tương lai tiếp diễn có thể được sử dụng để hình dung chúng ta vào tương lai.

Ví Dụ
 • This time next week I will be sun-bathing in Bali.
 • By Christmas I will be skiing like a pro.
 • Just think, next Monday you will be working in your new job.

Tương lai tiếp diễn có thể được sử dụng để dự đoán hoặc đoán về các sự kiện trong tương lai.

Ví Dụ
 • He'll be coming to the meeting, I expect.
 • I guess you'll be feeling thirsty after working in the sun.
 • You'll be missing the sunshine once you're back in England.

Trong thể nghi vấn, tương lai tiếp diễn có thể được sử dụng để hỏi một cách lịch sự về thông tin trong tương lai.

Ví Dụ
 • Will you be bringing your friend to the pub tonight?
 • Will Jim be coming with us?
 • Will she be going to the party tonight?
 • Will I be sleeping in this room?

Thì tương lai tiếp diễn có thể được sử dụng để chỉ những sự kiện liên tục mà chúng ta mong đợi sẽ xảy ra trong tương lai.

Ví Dụ
 • I'll be seeing Jim at the conference next week.
 • When he is in Australia he will be staying with friends.
 • I'll be eating with Jane this evening so I can tell her.

Khi kết hợp với still, thì tương lai tiếp diễn đề cập đến các sự kiện đã đang diễn ra và chúng ta hy vọng sẽ tiếp diễn một thời gian trong tương lai.

Ví Dụ
 • In an hour I'll still be ironing my clothes.
 • Tomorrow he'll still be suffering from his cold.
 • Next year will she still be wearing a size six?
 • Won't stock prices still be falling in the morning?
 • Unfortunately, sea levels will still be rising in 20 years.