Quá khứ

Có bốn thì quá khứ trong tiếng Anh. Sử dụng chúng để nói về những điều bắt đầu và kết thúc trong quá khứ hoặc những thứ đã bắt đầu trong quá khứ và tiếp tục hiện tại.

  • Quá khứ đơn giản cho các hành động bắt đầu và kết thúc trong quá khứ.
  • Quá khứ tiếp diễn cho các hành động bắt đầu trong quá khứ và tiếp tục hiện tại.
  • Quá khứ hoàn thành cho các hành động đã bắt đầu và kết thúc trong quá khứ trước một hành động khác cũng diễn ra trong quá khứ.
  • Quá khứ hoàn thành tiếp diễn cho những hành động đang diễn ra trong quá khứ cho đến khi một hành động khác trong quá khứ xảy ra.