Câu điều kiện kiểu 1

Cách thành lập

Trong câu điều kiện kiểu 1, thì trong mệnh đề 'if' là hiện tại đơn giản, và thì trong mệnh đề chính là tương lai đơn giản.

Mệnh đề If (điều kiện) Mệnh đề chính (kết quả)
If + hiện tại đơn giản tương lai đơn giản
If this thing happens that thing will happen.

Như trong tất cả các câu có điều kiện, thứ tự của các mệnh đề không cố định. Bạn có thể phải sắp xếp lại đại từ và điều chỉnh dấu chấm câu khi bạn thay đổi thứ tự của các mệnh đề, nhưng ý nghĩa là giống hệt nhau.

Ví Dụ
 • If it rains, you will get wet.
 • You will get wet if it rains.
 • If Sally is late again I will be mad.
 • I will be mad if Sally is late again.
 • If you don't hurry, you will miss the bus.
 • You will miss the bus if you don't hurry.

Nhiệm Vụ

Câu điều kiện kiểu 1 đề cập đến một điều kiện có thể và kết quả có thể xảy ra. Những câu này được dựa trên các sự thật, và chúng được sử dụng để đưa ra những phát biểu về thế giới thực, và về những tình huống cụ thể. Chúng ta thường sử dụng các câu như vậy để đưa ra cảnh báo. Trong câu điều kiện kiểu 1, thời gian hiện tại hoặc tương lai và tình huống có thực.

Ví Dụ
 • If I have time, I'll finish that letter.
 • What will you do if you miss the plane?
 • Nobody will notice if you make a mistake.
 • If you drop that glass, it will break.
 • If you don't drop the gun, I'll shoot!
 • If you don't leave, I'll call the police.

Trong câu điều kiện kiểu 1, bạn cũng có thể sử dụng các động từ khuyết thiếu trong mệnh đề chính thay vì thì tương lai để thể hiện mức độ chắc chắn, sự cho phép hoặc đề xuất về kết quả.

Ví Dụ
 • If you drop that glass, it might break.
 • I may finish that letter if I have time.
 • If he calls you, you should go.
 • If you buy my school supplies for me, I will be able to go to the park.