Động danh từ không tương đương với động từ nguyên mẫu

Một số động từ có thể được theo sau bởi một động danh từ và một động từ nguyên mẫu nhưng ý nghĩa của câu là khác nhau. Các liên kết trên trang này dẫn đến các trang chi tiết hơn mô tả ý nghĩa của các cấu trúc khác nhau thuộc loại này.

Động từ có thể theo sau bởi động danh từ, động từ nguyên mẫu, hoặc một danh từ
Động từ có thể theo sau bởi động danh từ, động từ nguyên mẫu, danh từ hoặc một mệnh đề -That