Dùng "Come"

Come + động danh từ giống như các động từ khác theo sau là động danh từ. Điều đó có nghĩa là chủ từ đang làm điều gì đó khi họ di chuyển.

Ví Dụ
 • She came running across the field.
 • The horse came racing around the corner.
 • My dog always comes bounding out of the car.
 • When I call you, please come running.

Come + động từ nguyên mẫu có thể có nghĩa là có điều gì đó xảy ra hoặc phát triển, có lẽ ngoài tầm kiểm soát của chủ từ.

Ví Dụ
 • At first I thought he was crazy, but I've come to appreciate his sense of humour.
 • How did you come to be outside the wrong house?
 • The book has come to mean something quite different for me.
 • I have come to see that you were right all along.

Come + động từ nguyên mẫu cũng có thể có nghĩa là động từ nguyên mẫu diễn tả mục đích sắp tới. Cách này sử dụng tương tự với các động từ khác của sự chuyển động theo sau là động từ nguyên mẫu.

Ví Dụ
 • I came to see the new exhibition.
 • We came to watch a movie.
 • Will you come to eat dinner?