Động danh từ tương đương với động từ nguyên mẫu

Một số động từ có thể được theo sau bởi một động danh từ hoặc bởi một động từ nguyên mẫu và có rất ít hoặc không có sự khác biệt về ý nghĩa giữa hai cách dùng. Các liên kết dẫn đến các trang chi tiết hơn giải thích các cách sử dụng và ý nghĩa khác nhau của từng động từ.

Những động từ có thể theo sau bằng động danh từ, động từ nguyên mẫu, hoặc một danh từ
 • allow
 • attempt
 • begin
 • bother
 • cease
 • continue
 • deserve
 • neglect
 • omit
 • permit
 • start
Ví Dụ
 • He began walking towards the museum.
 • He began to walk towards the museum.
 • He began his book.
Những động từ có thể theo sau bằng động danh từ, động từ nguyên mẫu, danh từ hoặc một mệnh đề -that
Ví Dụ
 • I recommend arriving at 8:00.
 • I recommend that you arrive at 8:00.
 • I recommend you to arrive at 8:00.
 • I recommend this book.