Nguyên mẫu hoàn thành tiếp diễn

Nguyên mẫu hoàn thành tiếp diễn được sử dụng để diễn tả một hành động tiếp diễn nhưng giờ đã hoàn thành sau một động từ được theo sau bởi nguyên mẫu. Các nguyên mẫu hoàn thành được thành lập như sau:
to have been + hiện tại phân từ

Như với nguyên mẫu hiện tại, có những tình huống mà các hình thức nguyên mẫu hoàn thành tiếp diễn là cần thiết, khi đó, từ to được bỏ qua. Điều này xảy ra sau hầu hết các trợ động từ khuyết thiếu, và ở những nơi mà nguyên mẫu zero được dùng.

Ví Dụ
  • The woman seemed to have been crying.
  • He pretended to have been painting all day.
  • I would have preferred to have been sleeping all afternoon.
  • You must have been waiting for hours!
  • They might have been talking before you came in.
  • You should have been studying for your test.