Nguyên mẫu hoàn thành

Các động từ nguyên mẫu hoàn thành thường thấy thấy trong câu điều kiện loại 3 như là một phần của điều kiện hoàn thành, mặc dù nó cũng có thể được sử dụng ở những nơi khác . Các động từ nguyên mẫu hoàn thành được hình thành:
to have + quá khứ phân từ

Như với hiện tại nguyên mẫu, có những tình huống trong đó hình thức nguyên mẫu zero hoàn thành là bắt buộc, khi đó, từ to được bỏ qua. Điều này thường xảy ra sau các trợ động từ khuyết thiếu, và ở những nơi khác mà nguyên mẫu zero được sử dụng.

Ví Dụ
  • He pretended to have seen the film.
  • Before I turn 40, I want to have written a book.
  • I would like to have been to the Taj Mahal when I was in India.
  • If I had known you were coming I would have baked a cake.
  • Someone must have broken the window and climbed in.
  • That man may have noticed the bank robbers' getaway car.