Thì Hiện tại đơn giản dùng cho sự kiện trong tương lai

Thì hiện tại đơn giản được sử dụng để đưa ra các phát biểu về các sự kiện tại một thời điểm sau hiện nay, khi các phát biểu dựa trên các thực tế hiện tại, và khi những thực tế này là một điều gì đó cố định như một bảng thời gian, lịch biểu, lịch.

Ví Dụ
  • The plane arrives at 18.00 tomorrow.
  • She has a yoga class tomorrow morning.
  • The restaurant opens at 19.30 tonight.
  • Next Thursday at 14.00 there is an English exam.
  • The plane leaves in ten minutes.