Tương lai

Có nhiều cách khác nhau để đề cập đến tương lai trong tiếng Anh. Điều quan trọng cần nhớ là chúng ta diễn tả nhiều hơn chỉ đơn giản là thời gian của hành động hoặc sự kiện. Rõ ràng, bất kỳ thì 'tương lai' nào cũng sẽ luôn luôn nhắc đến một thời điểm 'muộn hơn bây giờ', và nó cũng có thể diễn tả trạng thái của chúng ta ở sự kiện trong tương lai.

Tất cả các ý tưởng sau đây có thể được diễn tả bằng cách sử dụng các thì khác nhau:

 • Dự đoán đơn giản: There will be snow in many areas tomorrow.
 • Sự sắp xếp: I'm meeting Jim at the airport.
 • Kế hoạch và ý định: We're going to spend the summer abroad.
 • Lịch trình: The plane takes off at 3 a.m.
 • Dự đoán chứng cớ hiện thời: I think it's going to rain!
 • Mong muốn: We'll give you a lift to the cinema.
 • Một hành động đang diễn ra trong tương lai: This time next week I'll be sun-bathing.
 • Một hành động hay sự kiện là vấn đề thường xuyên:You'll be seeing John in the office tomorrow, won't you?
 • Nghĩa vụ: You are to travel directly to London.
 • Một hành động hoặc sự kiện sẽ diễn ra ngay lập tức hoặc rất sớm: The train is about to leave.
 • Hình dung mình trong tương lai và nhìn lại một hành động đã hoàn thành: A month from now he will have finished all his exams.

Rõ ràng qua những ví dụ này, một số thì được sử dụng để diễn tả tương lai. Thì tương lai cho thấy hình thức và nhiệm vụ của từng cách sử dụng các thì trong tương lai.

Có bốn thì động từ tương lai trong tiếng Anh.

Ngoài ra còn có một số cách khác để nói về tương lai mà không sử dụng một động từ thì tương lai.