IELTS listening

Phần thi nghe IELTS là phần đầu tiên của IELTS. Phần thi nghe giữa hai phiên bản Học Thuật và Tổng quát đều giống nhau. Phần nghe IELTS có thời lượng 40 phút và bao gồm những người nói tiếng Anh với các giọng Anh khác nhau (Anh, Mỹ, Úc, v.v.). 30 phút đầu tiên bao gồm các bản ghi âm với thời gian cho trước để trả lời các câu hỏi về bản ghi âm đó. 10 phút cuối cùng là để học sinh viết câu trả lời vào phiếu trả lời của họ.

Dạng Câu Hỏi

Câu hỏi trong bài thi nghe IELTS không chỉ bao gồm một mình dạng câu hỏi trắc nghiệm. Chúng có thể là dạng trắc nghiệm, nhưng cũng có thể là dạng hoàn thành câu cho sẵn, hoặc các dạng câu trả lời viết tay khác. Các câu trả lời cho câu hỏi nghe IELTS trong bài kiểm tra được in theo thứ tự được nhắc đến trong bản ghi âm bài thi. Học sinh được khuyến khích đọc các câu hỏi trước khi bắt đầu ghi âm để có thể dễ dàng nghe được câu trả lời trong quá trình thi. Mỗi bản ghi âm chỉ được phát một lần.

Cấu Trúc Bài Thi

Bài thi nghe IELTS có 4 phần. Hai phần đầu liên quan đến các tình huống hàng ngày trong khi hai phần sau liên quan đến các tình huống học thuật:

Phần 1 - Hội thoại

Phần 2 - Độc thoại

Phần 3 - Hội thoại

Phần 4 - Độc thoại

Cách Thức Chấm Điểm

Bài thi nghe IELTS có tất cả 40 câu hỏi, với mỗi câu hỏi được tính 1 điểm. Tổng điểm nằm trong khoảng từ 0 đến 40, nhưng điểm đó sau đó được chuyển sang thang điểm từ 0 đến 9. Phần nghe IELTS quan trọng tương đương với ba phần còn lại của bài thi trong việc tính toán điểm IELTS cuối cùng.