IELTS General Training

Bài thi IELTS Tổng quát là một trong hai phiên bản của bài thi IELTS và là bài thi ít phổ biến nhất trong hai phiên bản này. Nó chủ yếu được dùng cho những người đang nộp đơn xin visa đến Vương quốc Anh hoặc các quốc gia khác có yêu cầu người nộp đơn biết tiếng Anh, mặc dù IELTS Học thuật cũng có thể được sử dụng cho mục đích đó. Bài thi IELTS Tổng quát không được sử dụng tại hầu hết các trường đại học và cao đẳng để chứng minh trình độ tiếng Anh. Thay vào đó, học sinh được yêu cầu tham gia kỳ thi IELTS Học thuật hoặc một bài kiểm tra tiếng Anh học thuật khác.

Cấu Trúc Bài Thi

IELTS Tổng quát có thời lượng tổng cộng 2 giờ 45 phút với bốn kỹ năng được kiểm tra: đọc, viết, nghe và , nói. Phần viết của bài thi IELTS Tổng quát khác với IELTS Học thuật ở chỗ chủ đề sẽ tập trung nhiều hơn vào các hoạt đồng hàng ngày và bối cảnh nơi làm việc. Phần nói của hai bài thi giống hệt nhau và không bao gồm các chủ đề học thuật.

Cách Thức Chấm Điểm

IELTS Tổng quát được chấm theo thang điểm từ 0 đến 9 và không có điểm đậu hay rớt. Kết quả của bài thi IELTS tổng quát có giá trị trong vòng 2 năm.