IELTS reading

Phần thi đọc trong IELTS là phần thứ hai của bài thi và kéo dài tổng cộng 60 phút. Các câu hỏi sẽ không được đếm giờ, vì vậy sinh viên phải tự phân bổ thời gian của mình khi thi cho phù hợp. Thí sinh có thể hoàn thành các câu hỏi theo bất kỳ thứ tự nào.

Dạng Câu Hỏi

Bài kiểm tra đọc IELTS bao gồm các văn bản và câu hỏi về các văn bản đó. Các câu hỏi có thể là các bài tập trắc nghiệm, câu trả lời ngắn, điền vào chỗ trống hoặc bài tập dán nhãn. Vì bạn phải viết câu trả lời của mình bằng tay, nét chữ và chính tả đều quan trọng để đạt được thành công trong phần thi đọc IELTS. Đánh vần tiếng Anh-Mỹ hoặc tiếng Anh-Anh đều được tính là đúng, nhưng một khi bạn chọn kiểu đánh vần, bạn phải giữ nó cố định trong cả bài thi.

Cấu Trúc Bài Thi

Hai phiên bản của IELTS có các bài kiểm tra đọc khác nhau. Bài thi đọc của IELTS Học thuật bao gồm ba đoạn văn để đọc và các câu hỏi về những đoạn văn đó. Ba văn bản này mang tính học thuật, vì vậy chúng có thể được trích từ sách giáo khoa đại học, tạp chí, tạp chí khoa học hoặc các nguồn tương tự khác. Không cần có kiến thức trước về các môn học để trả lời các câu hỏi về các văn bản này.

Bài thi đọc của IELTS Tổng quát có ba phần. Phần đầu tiên có một số văn bản ngắn hoặc thông báo mà người ta có thể gặp phải ở một quốc gia nói tiếng Anh. Phần thứ hai có hai văn bản liên quan đến công việc. Đây có thể là mô tả công việc, e-mail chuyên nghiệp hoặc tài liệu đào tạo. Phần thứ ba của bài thi đọc IELTS trên phiên bản IELTS Tổng quát bao gồm một đoạn văn dài hơn và chi tiết hơn, chẳng hạn như một bài báo từ một tờ báo hoặc tạp chí.

Cách Thức Chấm Điểm

Điểm cho phần đọc IELTS theo thang điểm từ 0 đến 9 và kết quả phần đọc IELTS của bạn cũng quan trọng tương đương với các phần thi IELTS khác trong việc tính tổng kết quả IELTS của bạn.

IELTS result