IELTS speaking

Bài thi nói IELTS được hoàn thành theo hình thức phỏng vấn trực tiếp với giám khảo. Cuộc phỏng vấn được ghi âm lại để có thể phúc tra lại nếu cần. Phần thi nói IELTS giống hệt nhau trên cả hai phiên bản của IELTS. Bài thi có thể được thực hiện cùng ngày với các phần thi khác của IELTS, hoặc tối đa một tuần trước hoặc sau phần còn lại của bài thi, tùy thuộc vào trung tâm khảo thí. Bài thi nói IELTS kéo dài khoảng 15 phút.

Cấu Trúc Bài Thi

Phần thi nói IELTS bao gồm ba phần:

Phần 1 (tối đa 5 phút): Người phỏng vấn yêu cầu thí sinh viên giới thiệu bản thân. Họ có thể đặt câu hỏi về các chủ đề quen thuộc như cuộc sống gia đình, gia đình, giáo dục, kế hoạch, sở thích, v.v.

Phần 2 (tối đa 4 phút): Thí sinh nhận câu hỏi đã được in sẵn trên giấy. Thí sinh có 1 phút để đọc câu hỏi và chuẩn bị, sau đó hai phút để trả lời. Người phỏng vấn sau đó có thể đặt câu hỏi.

Phần 3 (tối đa 5 phút): Người phỏng vấn và thí sinh thảo luận về một chủ đề, thường là chủ đề giống như trong phần 2.

Cách Thức Chấm Điểm

Phần thi nói IELTS, cũng tương tự như phần còn lại của IELTS, được cho theo thang điểm từ 0 đến 9. Phần nói quan trọng tương đương với các phần khác của IELTS trong việc tính toán tổng điểm IELTS của bạn.