Thi Phân Loại Cambridge

Bài phân loại của Cambridge bao gồm 25 câu hỏi trực tuyến sẽ cho bạn biết bài thi Cambridge nào phù hợp với trình độ của mình. Làm bài phân loại trước khi bạn quyết định mình muốn thi lấy chứng chỉ nào là điều vô cùng hữu ích bởi mỗi bài thi được thiết kế tương xứng với một trình độ nhất định. Mọi bài thi của Cambridge đều có hai mức đạt/không đạt, vì vậy lựa chọn không phù hợp sẽ dẫn tới tình trạng hoặc không đạt hoặc chỉ nhận được chứng chỉ trình độ thấp hơn khả năng thực tế của bạn.

Các bài đánh giá phân loại của Cambridge hoàn toàn miễn phí tại: https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/

Có bốn phiên bản đánh giá phân loại khác nhau: cho người lớn, thiếu niên, doanh nghiệp, và trẻ nhỏ. Các bài đánh giá phân loại không giới hạn thời gian làm và đáp án đúng sẽ được đưa ra ở cuối. Mức độ cũng như điểm số của các bài thi phân loại này "chỉ mang tính tương đối".