An-giê-ri

Rất thấp Điểm số EF EPI 442 Vị trí trong Châu Phi #8/13
81trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • An-giê-ri
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2012
#44 / 54 Rất thấp
2013
#58 / 60 Rất thấp
2014
#60 / 63 Rất thấp
2015
#67 / 70 Rất thấp
2016
#67 / 72 Rất thấp
2017
#76 / 80 Rất thấp
2018
#81 / 88 Rất thấp
2019
#90 / 100 Rất thấp
2020
#81 / 100 Rất thấp

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)