Cô-oét

Thấp Điểm số EF EPI 461 Vị trí trong Trung Đông #3/10
70trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Cô-oét
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2012
#45 / 54 Rất thấp
2013
#47 / 60 Rất thấp
2014
#58 / 63 Rất thấp
2015
#65 / 70 Rất thấp
2016
#65 / 72 Rất thấp
2017
#74 / 80 Rất thấp
2018
#78 / 88 Rất thấp
2019
#84 / 100 Rất thấp
2020
#70 / 100 Thấp