Pê-ru

Thấp Điểm số EF EPI 482 Vị trí trong Châu Mỹ Latinh #13/19
59trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Pê-ru
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#35 / 44 Rất thấp
2012
#33 / 54 Thấp
2013
#39 / 60 Thấp
2014
#34 / 63 Thấp
2015
#35 / 70 Thấp
2016
#45 / 72 Thấp
2017
#50 / 80 Thấp
2018
#59 / 88 Thấp
2019
#58 / 100 Thấp
2020
#59 / 100 Thấp

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)