Cuba

Trung bình Điểm số EF EPI 52,70 Vị trí trong Châu Mỹ Latinh #5/19
So sánh quốc gia hoặc khu vực

Tóm tắt

  • Cuba
  • Trung bình

So sánh

So sánh các quốc gia và khuc vực dựa trên các đặc tính quan trọng như năng lực Anh ngữ, Thu nhập quốc dân, và mức chi tiêu cho Giáo dục.

So sánh