E-xtô-ni-a

Cao Điểm số EF EPI 566 Vị trí trong Châu Âu #22/34
25trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • E-xtô-ni-a
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2013
#4 / 60 Rất cao
2014
#8 / 63 Cao
2015
#7 / 70 Rất cao
2019
#28 / 100 Cao
2020
#25 / 100 Cao