Ru-ma-ni

Cao Điểm số EF EPI 589 Vị trí trong Châu Âu #15/34
17trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Ru-ma-ni
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2014
#16 / 63 Cao
2015
#16 / 70 Cao
2016
#20 / 72 Cao
2017
#17 / 80 Cao
2018
#16 / 88 Cao
2019
#16 / 100 Cao
2020
#17 / 100 Cao

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)