Đức

Rất cao Điểm số EF EPI 616 Vị trí trong Châu Âu #8/34
8trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Đức
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#8 / 44 Cao
2012
#9 / 54 Cao
2013
#14 / 60 Cao
2014
#10 / 63 Cao
2015
#11 / 70 Cao
2016
#9 / 72 Cao
2017
#9 / 80 Cao
2018
#10 / 88 Rất cao
2019
#10 / 100 Rất cao
2020
#8 / 100 Rất cao

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)