Xri Lan-ca

Rất thấp Điểm số EF EPI 47,10 Vị trí trong Châu Á #18/25
So sánh quốc gia hoặc khu vực

Tóm tắt

  • Xri Lan-ca
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2013
#30 / 60 Thấp
2014
#49 / 63 Rất thấp
2015
#49 / 70 Rất thấp
2016
#58 / 72 Rất thấp
2017
#61 / 80 Rất thấp
2018
#58 / 88 Thấp
2019
#78 / 100 Rất thấp

So sánh

So sánh các quốc gia và khuc vực dựa trên các đặc tính quan trọng như năng lực Anh ngữ, Thu nhập quốc dân, và mức chi tiêu cho Giáo dục.

So sánh