Cốt-xta Ri-ca

Trung bình Điểm số EF EPI 530 Vị trí trong Châu Mỹ Latinh #2/19
36trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Cốt-xta Ri-ca
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#22 / 44 Thấp
2012
#34 / 54 Thấp
2013
#37 / 60 Thấp
2014
#43 / 63 Thấp
2015
#43 / 70 Thấp
2016
#38 / 72 Thấp
2017
#35 / 80 Trung bình
2018
#36 / 88 Trung bình
2019
#30 / 100 Trung bình
2020
#36 / 100 Trung bình

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)