Syria

Rất thấp Điểm số EF EPI 431 Vị trí trong Trung Đông #7/10
87trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Syria
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2012
#42 / 54 Rất thấp
2017
#58 / 80 Rất thấp
2018
#76 / 88 Rất thấp
2019
#82 / 100 Rất thấp
2020
#87 / 100 Rất thấp

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)