Áo

Rất cao Điểm số EF EPI 623 Vị trí trong Châu Âu #6/34
6trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Áo
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#6 / 44 Cao
2012
#7 / 54 Cao
2013
#6 / 60 Rất cao
2014
#7 / 63 Rất cao
2015
#10 / 70 Cao
2016
#8 / 72 Cao
2017
#10 / 80 Cao
2018
#12 / 88 Rất cao
2019
#8 / 100 Rất cao
2020
#6 / 100 Rất cao

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)