Hà Lan

Rất cao Điểm số EF EPI 652 Vị trí trong Châu Âu #1/34
1trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Hà Lan
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#2 / 44 Rất cao
2012
#3 / 54 Rất cao
2013
#3 / 60 Rất cao
2014
#2 / 63 Rất cao
2015
#2 / 70 Rất cao
2016
#1 / 72 Rất cao
2017
#1 / 80 Rất cao
2018
#2 / 88 Rất cao
2019
#1 / 100 Rất cao
2020
#1 / 100 Rất cao

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)