Phần Lan

Rất cao Điểm số EF EPI 631 Vị trí trong Châu Âu #3/34
3trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Phần Lan
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#5 / 44 Rất cao
2012
#4 / 54 Rất cao
2013
#7 / 60 Rất cao
2014
#4 / 63 Rất cao
2015
#5 / 70 Rất cao
2016
#5 / 72 Rất cao
2017
#6 / 80 Rất cao
2018
#8 / 88 Rất cao
2019
#7 / 100 Rất cao
2020
#3 / 100 Rất cao

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)