Afghanistan

Rất thấp Điểm số EF EPI 445 Vị trí trong Châu Á #17/24
79trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Afghanistan
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2018
#84 / 88 Rất thấp
2019
#89 / 100 Rất thấp
2020
#79 / 100 Rất thấp