Nigeria

Cao Điểm số EF EPI 58,26 Vị trí trong Châu Phi #3/13
So sánh quốc gia hoặc khu vực

Tóm tắt

  • Nigeria
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2017
#31 / 80 Trung bình
2018
#29 / 88 Trung bình
2019
#29 / 100 Cao

Năng lực anh ngữ theo giớI tính

So sánh

So sánh các quốc gia và khuc vực dựa trên các đặc tính quan trọng như năng lực Anh ngữ, Thu nhập quốc dân, và mức chi tiêu cho Giáo dục.

So sánh