Nam Phi

Rất cao Điểm số EF EPI 65,38 Vị trí trong Châu Phi #1/13
So sánh quốc gia hoặc khu vực

Tóm tắt

  • Nam Phi
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2017
#8 / 80 Rất cao
2018
#6 / 88 Rất cao
2019
#6 / 100 Rất cao

Năng lực anh ngữ theo giớI tính

So sánh

So sánh các quốc gia và khuc vực dựa trên các đặc tính quan trọng như năng lực Anh ngữ, Thu nhập quốc dân, và mức chi tiêu cho Giáo dục.

So sánh