En Xan-va-đo

Thấp Điểm số EF EPI 483 Vị trí trong Châu Mỹ Latinh #11/19
56trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • En Xan-va-đo
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#28 / 44 Thấp
2012
#41 / 54 Rất thấp
2013
#53 / 60 Rất thấp
2014
#53 / 63 Rất thấp
2015
#61 / 70 Rất thấp
2016
#63 / 72 Rất thấp
2017
#69 / 80 Rất thấp
2018
#70 / 88 Rất thấp
2019
#60 / 100 Thấp
2020
#56 / 100 Thấp

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)