Na Uy

Rất cao Điểm số EF EPI 624 Vị trí trong Châu Âu #5/34
5trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Na Uy
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#1 / 44 Rất cao
2012
#5 / 54 Rất cao
2013
#2 / 60 Rất cao
2014
#5 / 63 Rất cao
2015
#4 / 70 Rất cao
2016
#4 / 72 Rất cao
2017
#4 / 80 Rất cao
2018
#4 / 88 Rất cao
2019
#3 / 100 Rất cao
2020
#5 / 100 Rất cao

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)