I-rắc

Rất thấp Điểm số EF EPI 383 Vị trí trong Trung Đông #10/10
99trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • I-rắc
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2013
#60 / 60 Rất thấp
2014
#63 / 63 Rất thấp
2015
#66 / 70 Rất thấp
2016
#72 / 72 Rất thấp
2017
#79 / 80 Rất thấp
2018
#87 / 88 Rất thấp
2019
#97 / 100 Rất thấp
2020
#99 / 100 Rất thấp

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)