Ca-dắc-xtan

Rất thấp Điểm số EF EPI 412 Vị trí trong Châu Á #21/24
92trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Ca-dắc-xtan
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#44 / 44 Rất thấp
2013
#57 / 60 Rất thấp
2014
#54 / 63 Rất thấp
2015
#54 / 70 Rất thấp
2016
#54 / 72 Rất thấp
2017
#67 / 80 Rất thấp
2018
#80 / 88 Rất thấp
2019
#93 / 100 Rất thấp
2020
#92 / 100 Rất thấp

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)