Cô-lôm-bi-a

Rất thấp Điểm số EF EPI 448 Vị trí trong Châu Mỹ Latinh #17/19
77trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Cô-lôm-bi-a
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#41 / 44 Rất thấp
2012
#50 / 54 Rất thấp
2013
#46 / 60 Rất thấp
2014
#42 / 63 Thấp
2015
#57 / 70 Rất thấp
2016
#49 / 72 Rất thấp
2017
#51 / 80 Thấp
2018
#60 / 88 Thấp
2019
#68 / 100 Thấp
2020
#77 / 100 Rất thấp

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)