Ba Lan

Cao Điểm số EF EPI 596 Vị trí trong Châu Âu #14/34
16trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Ba Lan
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#10 / 44 Trung bình
2012
#10 / 54 Cao
2013
#8 / 60 Cao
2014
#6 / 63 Rất cao
2015
#9 / 70 Rất cao
2016
#10 / 72 Cao
2017
#11 / 80 Cao
2018
#13 / 88 Cao
2019
#11 / 100 Rất cao
2020
#16 / 100 Cao

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)