Gioóc-đan-ni

Thấp Điểm số EF EPI 456 Vị trí trong Trung Đông #5/10
72trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Gioóc-đan-ni
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2013
#50 / 60 Rất thấp
2014
#45 / 63 Rất thấp
2015
#53 / 70 Rất thấp
2016
#62 / 72 Rất thấp
2017
#63 / 80 Rất thấp
2018
#74 / 88 Rất thấp
2019
#75 / 100 Rất thấp
2020
#72 / 100 Thấp

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)