Gioóc-đan-ni

Rất thấp Điểm số EF EPI 47,21 Vị trí trong Trung Đông #4/10
So sánh quốc gia hoặc khu vực

Tóm tắt

  • Gioóc-đan-ni
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2013
#50 / 60 Rất thấp
2014
#45 / 63 Rất thấp
2015
#53 / 70 Rất thấp
2016
#62 / 72 Rất thấp
2017
#63 / 80 Rất thấp
2018
#74 / 88 Rất thấp
2019
#75 / 100 Rất thấp

Năng lực anh ngữ theo giớI tính

So sánh

So sánh các quốc gia và khuc vực dựa trên các đặc tính quan trọng như năng lực Anh ngữ, Thu nhập quốc dân, và mức chi tiêu cho Giáo dục.

So sánh