A-déc-bai-dan

Rất thấp Điểm số EF EPI 432 Vị trí trong Châu Âu #34/34
86trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • A-déc-bai-dan
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2015
#60 / 70 Rất thấp
2016
#57 / 72 Rất thấp
2017
#64 / 80 Rất thấp
2018
#77 / 88 Rất thấp
2019
#85 / 100 Rất thấp
2020
#86 / 100 Rất thấp

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)