Ấn Độ

Trung bình Điểm số EF EPI 55,49 Vị trí trong Châu Á #5/25
So sánh quốc gia hoặc khu vực

Tóm tắt

  • Ấn Độ
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#30 / 44 Thấp
2012
#14 / 54 Trung bình
2013
#21 / 60 Trung bình
2014
#25 / 63 Trung bình
2015
#20 / 70 Cao
2016
#22 / 72 Trung bình
2017
#27 / 80 Trung bình
2018
#28 / 88 Trung bình
2019
#34 / 100 Trung bình

Năng lực anh ngữ theo giớI tính

So sánh

So sánh các quốc gia và khuc vực dựa trên các đặc tính quan trọng như năng lực Anh ngữ, Thu nhập quốc dân, và mức chi tiêu cho Giáo dục.

So sánh