Các Tiểu VQ Ả Rập Thống nhất

Thấp Điểm số EF EPI 472 Vị trí trong Trung Đông #2/10
66trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Các Tiểu VQ Ả Rập Thống nhất
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2012
#49 / 54 Rất thấp
2013
#36 / 60 Thấp
2014
#32 / 63 Thấp
2015
#42 / 70 Thấp
2016
#46 / 72 Thấp
2017
#57 / 80 Thấp
2018
#71 / 88 Rất thấp
2019
#70 / 100 Rất thấp
2020
#66 / 100 Thấp

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)