Ca-ta

Thấp Điểm số EF EPI 459 Vị trí trong Trung Đông #4/10
71trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Ca-ta
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2012
#37 / 54 Thấp
2013
#51 / 60 Rất thấp
2014
#46 / 63 Rất thấp
2015
#63 / 70 Rất thấp
2016
#59 / 72 Rất thấp
2017
#59 / 80 Rất thấp
2019
#80 / 100 Rất thấp
2020
#71 / 100 Thấp