Ma Cao, Trung Quốc

Trung bình Điểm số EF EPI 53,34 Vị trí trong Châu Á #9/25
So sánh quốc gia hoặc khu vực

Tóm tắt

  • Ma Cao, Trung Quốc
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2016
#37 / 72 Thấp
2017
#42 / 80 Thấp
2018
#44 / 88 Trung bình
2019
#41 / 100 Trung bình

Năng lực anh ngữ theo giớI tính

So sánh

So sánh các quốc gia và khuc vực dựa trên các đặc tính quan trọng như năng lực Anh ngữ, Thu nhập quốc dân, và mức chi tiêu cho Giáo dục.

So sánh