Toàn cầu

EF EPI trung bình: 500 Dân số: 7.713.468.100 GNI bình quân đầu người: $15,277.53